stadgar

                                  NORMALSTADGAR

 
FÖR MEDLEMSFÖRENINGARNA I ASSYRISKA RIKSFÖRBUNDET OCH ASSYRISKA UNGDOMSFÖRBUNDET I SVERIGE
 
§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST
 
Föreningens namn är: ISHTAR FÖRENING
Föreningens hemvist är: Göteborg
Föreningens verksamhetsområde är: Angered / Lärjedalen
 
Föreningen ingår som medlem i Assyriska Riksförbundet i Sverige ARS, och Assyriska Ungdomsförbundet, AUF vars förkortning, förbrukas i dessa stadgar.
 
§ 2 ÄNDAMÅL
 
Föreningens ändamål är:
 
          Att vara förenande organ för de assyrier som bor inom dessa verksamhetsområde
          Att vårda det assyriska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och utveckla det  assyriska språket
          Att stödja assyriernas olika strävanden med målsättning att uppnå jämställdhet mellan assyrierna och landets majoritetsbefolkning
          Att arbeta för assyriernas anpassning till en tvåspråkig befolkningsgrupp
 
§ 3 FÖRVERKLIGANDE AV MÅLSÄTTNINGEN
 
Mom. 1
Föreningen förverkligar sina målsättningar och bedriver sin verksamhet enligt sina stadgar, enligt stadgar och program för ARS, enligt beslut tagna av ARS´ riksombudsmöte och förbundsstyrelse samt på så sätt som är definierade vid föreningens beslutmässiga möten.
 
Mom. 2
Till förverkligande av sin målsättning kan föreningen:
          Anordna föreningsmöten och allmänna möten samt andra sammankomster, vid vilka behandlas aktuella, kulturella och andra samhällspolitiska frågor
          Anordna olika former av fritids- och studieverksamhet
          Anordna upplysnings- och rådgivningsverksamhet, ta initiativ och komma med förslag  i frågor rörande assyriernas förhållanden
          Ta kontakt med myndigheter och andra organisationer
 
Mom. 3
Föreningen mottar anslag och bidrag, gåvor och testamentsmedel samt anordnar egen ekonomisk verksamhet – för vilken ansöker föreningen om behörigt tillstånd – i syfte att trygga sin ekonomiska förutsättning och fylla aktuella behov
 
Mom. 4
Föreningen är partipolitiskt oberoende och likaså oberoende i förhållande till kyrkotillhörigheten bland assyrierna.
 
 
§ 4 MEDLEMSKAP
 
Mom. 1
Till medlem i föreningen kan antas varje person som godtar och därmed också förbinder sig att följa dessa stadgar.
Mom. 2
Medlemskap i föreningen sker individuellt oberoende av ålder.
Mom. 3
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt och bevaras i föreningens arkiv.
Mom. 4
Beslut om antagning till medlemskap fattas av föreningens styrelse.
Mom. 5
Föreningen är skyldig att föra medlemsregister.
Mom. 6
Medlemskap beviljas endast sökande som bor inom föreningens verksamhetsområde. Om det finns två föreningar i samma område får sökanden fritt välja i vilkendera han/hon vill ansluta sig till. Dock kan han/hon teckna medlemskap i de till ARS anslutna intresseföreningarna som t ex Assyriska lärarförbundet m fl.
Mom. 7
Till hedersmedlem kan utses person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat/verka för föreningen. Beslut om utnämning av hedersmedlem fattas av medlemsmöte/årsmöte.
 
 § 5 MEDLEMSAVGIFTER
 
Föreningens medlemmar erlägger årlig medlemsavgift vars storlek bestäms av årsmötet.
 
§ 6 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
 
Mom. 1
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller handlar på så sätt som förorsakar skada och svårigheter för föreningen och ARS kan av styrelsen med 2/3 majoritet uteslutas ur föreningen. I lindriga fall må varning meddelas.
Mom. 2
Utesluten medlem kan – högst inom en månad efter det att han/hon bevisligen har delgivits styrelsens uteslutningsbeslut – överklaga uteslutningsbeslutet till förbundsstyrelsen vars 2/3 majoritetsbeslut är slutgiltigt. Överklagan av styrelsens beslut skall skriftligen och rekommenderat sändas till förbundsstyrelsen.
Mom. 3
Uteslutningen träder i kraft vid besvärstidens utgång. Om besvär anförts är vederbörande person suspenderad intill dess förbundsstyrelsen handlägger ärendet.
Mom. 4
Om medlem, som föreslås till uteslutning, även är medlem i någon av de till ARS anslutna intresseföreningarna, skall ärendet handläggas i samråd med styrelsen för berörd intresseförening. Uppstår tvister härom, skall berörda styrelser hänskjuta ärendet till förbundsstyrelsen för avgörande.
Mom. 5
Om föreningen utesluter en medlem kan en annan medlemsförening ej bevilja den uteslutande medlemmen medlemskap.
Mom. 6
Önskar utesluten medlem återinträde i föreningen, avgörs hans/hennes ansökan därom av styrelsen, som i sin tur inhämtar förbundsstyrelsens medgivande. För beviljande av återinträde fordras 2/3 av de givna rösterna.
 
Mom. 7
Medlem som ett år i följd och trots skiftlig påminnelse underlåtit att erlägga medlemsavgift, berövas följande rättigheter:
 a) Rösträtt vid val
 b) Nomineringsrätt till styrelsen
 c) Närvarorätt vid föreningens officiella möten vid vilka beslut fattas.
Mom. 8
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen.
Mom. 9
Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har därmed med omedelbar verkan förlorat alla rättigheter i föreningen och ARS.
 
 
§ 7 FÖRENINGENS BESLUTANDE ORGAN
 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet och dess verkställande organ är styrelsen.
 
§ 8 FÖRENINGSMÖTET
 
Mom. 1
I föreningen utövar medlemmarna beslutanderätt vid föreningsmötet, som hålls när styrelsen så anser nödvändigt, eller när minst 1/5 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen begär detta hos styrelsen för behandling av ett och samma ärende.
Mom. 2
 Vid föreningsmötet har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlemmarna kan väljas till styrelsen. Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas på en annan.
Mom. 3
Hedersmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningsmötet. Beträffande närvaro- och yttranderätt för andra än ovannämnda, beslutar föreningsmötet i varje enskilt fall för sig.
Mom. 4
Vid föreningsmötet fattas beslut med enkel majoritet utom i de fall då dessa stadgar annorlunda föreskriver. Omröstningen sker öppet, om ingen av mötesdeltagarna begär sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar, såvida icke föreningsmötet enhälligt annorlunda beslutar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Vid val avgör lottning.
Mom. 5
Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
Mom. 6
Röstberättigad medlem är den som fyllt 18 år.
 
§ 9 EXTRA FÖRENINGSMÖTE
 
Extra föreningsmöte skall hållas enligt de regler som anges i § 8 och dess övriga mom. Vid extra föreningsmöte och övriga föreningsmöten – med undantag av årsmöte – må beslut fattas i endast sådana ärenden som har upptagits i ärendelistan.
 
§ 10 ÅRSMÖTE
 
1. Fastställes att mötet är stadgeenligt och beslutsmässigt.
2.Godkännes mötets arbetsordning.
3.Väljes ordförande och sekreterare för mötet, två justeringsmän och två rösträknare
4. Behandlas styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och räkenskaper samt beslutas angående dessa godkännanden.
5. Behandlas revisorernas berättelse över räkenskaperna och förvaltningen samt beslutas om ansvarsfrihet för berörda personer.
6. Beslutas om medlemsavgiftens storlek och sättet för dess uppbörd.
7. Beslutas om eventuella arvoden och reseersättningar.
8. Godkännes budget och verksamhetsplan för det påbörjade året.
9. Väljes i enlighet med § 8 i stadgarna, föreningens styrelse.
10. Beslutas om upprättande av erforderliga sektioner och kommittéer samt deras uppgifter.
11. Väljes två revisorer och deras suppleanter, samt en valkommitté bestående av tre personer.
12. Beslutas om hur kallelse skall ske till föreningens möten.
13. Behandlas övriga ärenden som styrelsen framlagd för mötet.
14. Behandlas övriga ärenden, som medlemmarna i stadgeenlig ordning framlagt för mötet. Ärende, som föreningsmedlem önskar framlägga för årsmötet skall skriftligen meddelas till styrelsen senast 31 december.
 
 § 11 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA FÖRENINGSMÖTEN
 
Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna medelst cirkulärbrev eller på annat av årsmötet beslutat sätt minst två veckor före mötet. Kallelse till annat föreningsmöte skall tillställas medlemmarna en vecka före mötet. I kallelsen skall angivas de ärenden som skall behandlas.
 
§ 12 STYRELSEN
 
Mom. 1
Föreningens verkställande organ är styrelsen. Till styrelsen hör föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga 3 ledamöter jämte 2-3 suppleanter vilkas väljs ett år i sänder. Önskar medlemsföreningen välja sin styrelse vartannat år, skall för detta inhämta förbundsstyrelsens medgivande.
Mom. 2
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.
Mom. 3
Styrelsen sammankallas av ordföranden, eller vid hinder för denne, av vice ordföranden, eller om minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallas till sammanträde och när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Suppleanterna har på styrelsemöten yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
 
Mom. 4
Styrelseledamot som inte deltar i två påföljande sammanträden utan att anmäla av styrelsen godtagna skäl, skall ställa sin plats till förfogande.
 
Mom. 5
Styrelseledamot, som under verksamhetsåret vill begära utträde ur styrelsen, skall göra detta skriftligt till styrelsen. Efter accepterat utträde av styrelsen, inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordning står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästföljande årsmöte.
 
MOM. 6
Valbar till styrelsen är den som har fyllt 18 år och varit medlem i föreningen i minst 6 månader.
Mom. 7
Styrelsen har i uppgift:
·    Att handla föreningens angelägenheter
·    Att i enlighet med dessa stadgar vidta åtgärder för att verkliga föreningens målsättning
·    Att tillsätta permanenta, tillfälliga kommittéer och vid behov upplösa dessa
·    Att verkställa årsmötets beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
·    Att minst 4 veckor före årsmötet till revisorerna överlämna räkenskaper och övriga handlingar rörande förvaltningen
·    Att till årsmötet avge rapport över föreningens verksamhet och ekonomi
·    Att årligen till förbundsstyrelsen insända verksamhets- och revisionsberättelse för föregående år.
·    Att till förbundsstyrelsen lämna alla de upplysningar och underrättelser som kan vara av betydelse för både föreningen och ARS.
 
§ 13 UNGDOMSSEKTION
 
Mom. 1
Föreningen skall ha en ungdomssektion för barn och ungdomar upp till 25 år. Sektionen väljer egen styrelse och självständigt utformar sin verksamhet, dock i samarbete med föreningens styrelse. Sektionen upprättar ett eget medlemsregister.
Mom. 2
Röstberättigad medlem är den som har fyllt 7 år.
Mom. 3
Valbar till sektionsstyrelsen är medlem som fyllt 12 år.
 
§ 14 VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPER
 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av ett kalenderår.
                                                                
§ 15 REVISION
 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av revisorer utsedda av årsmötet. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet till förbundsstyrelsen överlämna revisionsberättelse över sin granskning av räkenskaper och förvaltning under det förgående kalenderåret.
 
§ 16 FIRMATECKNING
 
Föreningens firma tecknas av två personer tillsammans, av föreningens ordförande eller vice ordförande jämte kassören. Vidare kan styrelsen befullmäktiga andra styrelseledamöter att teckna föreningens firma i vissa angelägenheter, såsom i ekonomiska ärenden.
 
 
§ 17 STADGEÄNDRING
 
Mom. 1
Ändringar i och tillägg till dessa stadgar kan göras om minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande föreningsmedlemmarna beslutar därom.
Mom. 2
Frågan om stadgeändring kan upptas till behandling endast vid årsmöte och endast såvida detta särskilt angivits i stadgeenlig mötes kallelse.
Mom. 3
Stadgeändringar skall omedelbart underställas förbundsstyrelsen för godkännande, varefter dessa träder i kraft.
 
§ 18 FÖRENINGENS UPPLÖSNING OCH UTTRÄDE UR FÖRBUNDET
 
Mom. 1
Beslut om föreningens upplösning eller utträde ur ARS skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka ett skall vara årsmöte hållet med minst två månaders mellanrum.
Mom. 2
Beslut om föreningens upplösning kan ej tas på annat sätt än med fyra femtedels (4/5) majoritet av de närvarande föreningsmedlemmarna.
Mom. 3
Beslut om föreningens utträde ur ARS kan ej tas på annat sätt än med stöd av tre fjärdedels (3/4) majoritet av de närvarande föreningsmedlemmarna.
Mom. 4
Ärendets upptagande till behandling skall anges i kallelse till mötet. Förbundsstyrelsen skall underrättas i god tid och kallas till det möte som sammankallats för att besluta i frågan.
Mom. 5
Vid föreningens upplösning överlämnas dess medel, tillgångar och arkiv till ARS
 
§ 19 STADGETOLKNING
 
Tvister rörande tolkning av dessa stadgar hänskjutas till förbundsstyrelsen.
 
§ 20 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 
Ärende som skall behandlas av styrelsen men där ingen tillämpning paragraf finnes i stadgarna för bedömning må beslutas enligt andemeningen i gällande stadgar. Om styrelsen finner att man vill inhämta råd och anvisningar från andra instanser innan beslut fattas i ärendet må styrelsen så göra.
 
   •  AssyriaTV_1.JPG

     

     Huj__d__.1.JPG